Przeskocz do treści

Rozpoczęcie Lata

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN „Rozpoczęcie Lata”

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie.
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków)
  w dniu 24 czerwca 2018r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
  Rejestracja uczestników tylko drogą mailową pod adres: biuro@kslokmyszkow.pl
  W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, klasę sprzętową, preferowaną godzinę uczestnictwa (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00)
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie. Maksymalna liczba zawodników: 45
 5. Konkurencję 3GUN wg przepisów z odnośnika (ze zmianami wg punktu 10):
  https://www.pzss.org.pl/images/stories/kolegium_sedziow/dynamiczne/przepisy_3_gun_05_2017.pdf

  1. Karabin centralnego zapłonu
   • tarcze IPSC, metalowe cele reaktywne
   • Odległość 65-75m
   • Minimalna ilość strzałów 15
  2. Strzelba gładko lufowa
   • metalowe cele reaktywne
   • Odległość 12-15m
   • Minimalna ilość strzałów 10
  3. Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu
   • tarcze IPSC, metalowe cele reaktywne
   • Odległość 12-20m
   • Minimalna ilość strzałów 15
 6. Klasy sprzętowe (główne założenia)
  1. Standard (przyrządy celownicze mechaniczne, strzelba pump action)
  2. Practical (jak standard tylko dozwolone jest używanie strzelb samopowtarzalnych oraz optycznych lub elektronicznych urządzeń celowniczych na karabinie – także z powiększeniem)
 7. Klasyfikacja:
  Indywidualna – wg zasady Time Plus
 8. Nagrody:
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Standard
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Practical
 9. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 60 zł
 10. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 11. Odstępstwa od przepisów 3GUN (niezależnie od klasy sprzętowej):
  • Karabin – magazynek załadowany nie więcej niż 10 sztuk amunicji
  • Strzelba – magazynek załadowany nie więcej niż 5 sztuk amunicji
  • Pistolet – magazynek załadowany nie więcej niż 10 sztuk amunicji
 12. Ochrona danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie z siedzibą pod adresem ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków.
  • Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  • Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.
  • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
  • Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 116, Email: biuro@kslokmyszkow.pl www:kslokmyszkow.pl, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie Klubu Strzeleckiego LOK Myszków.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 13. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

1 myśl na “Rozpoczęcie Lata

 1. Artur Uchnast

  Informacja dla tych co odliczają jeszcze niezbędne starty do utrzymania licencji:
  Te zawody liczone są jako trzy starty w konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba
  🙂

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *