Imię:

Nazwisko:

Imię ojca:

Imię matki:

Adres zameldowania

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowosć:

Adres zamieszkania

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowosć:

Adres do korespondencji

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowosć:

Dane kontaktowe

Ne telefonu:

Adres e-mail:

 

PESEL:

Miejscowość urodzenia:

Nr dowodu osobistego:

Dowód wydany przez:

Uprawnienia, zaznacz jeśli posiadasz

Nr patentu strzeleckiego:


- Patent pistolet
- Patent karabin
- Patent strzelba

Nr licencji PZSS:


- licencja pistolet
- licencja karabint
- licencja strzelba

Pozwolenie sportowe nr:

Pozwolenie sportowe rok wydania:

Pozwolenie kolekcjonerskie nr:

Pozwolenie kolekcjonerskie rok wydania:

Pozwolenie inne nr:

Pozwolenie inne rok wydania:

Dopuszczenie posiadania broni nr:

Dopuszczenie posiadania broni rok wydania:

Prowadzący strzelanie nr:

Prowadzący strzelanie rok wydania:

Inne uprawnienia strzeleckie lub przydatne w sporcie strzeleckim
(sędziowskie, myśliwskie, wojskowe itp.):

Przeczytaj poniższe warunki i zaakceptuj.

Oświadczam, że znany jest mi statut LOK, Regulamin Klubu, Regulamin opłacania składek członkowskich.

Statut LOK
Regulamin Klubu
Regulamin opłacania składek członkowskich

- zaznacz jeśli się zgadzasz

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu i regulaminów obowiązujących w Klubie oraz do regularnego opłacania składek członkowskich.

- zaznacz jeśli się zgadzasz

Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu.

- zaznacz jeśli się zgadzasz

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zmianie poinformuję niezwłocznie Zarząd Klubu.

- zaznacz jeśli się zgadzasz
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Klub Strzelecki LOK Myszków ul. Słowackiego 116 w Myszkowie dalej Klub
 2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przez Klub w celu prowadzenia Klubu, a w szczególności:
  • obsługi procesu rejestracji Członów Klub,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Klubu,
  • wywiązywania się z obowiązków Klubu w stosunku do PZSS i organów administracji państwowej
 3. Klub zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Członka Klubu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednia podstawę prawna oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 4. Dane dotyczące Członka Klubu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest koniecznew związku z członkostwem w Klubie.
 5. Podanie przez wnioskującego o członkostwo Klubu danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. Klub informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu Deklaracji członkowskiej uniemożliwia przyjęcie do Klubu
 6. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Klubu. W przypadku usunięcia danych warunkujących członkostwo w Klubie, Członek Klubu traci członkostwo w Klubie
 7. Jednocześnie Klub oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu rejestracji Członków Klubu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednakże względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji

Zapoznałem się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i je akceptuję.

- zaznacz jeśli się zgadzasz

Przesłana deklaracja oraz zawarte w niej dane zostaną przesłane do Zarządu Klubu i na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wnioskodawcy w poczet Członków Klubu. O decyzji wnioskujący zostanie poinformowany drogą mailową. Następnie nowo przyjęty Członek Klubu dokonuje opłat wymaganych w regulaminie i zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości do wyznaczonego przedstawiciela Zarządu Klubu celem podpisania złożonej deklaracji członkowskiej oraz odbioru decyzji o przyjęciu do Klubu.

Wysyłając formularz deklaracji członkowskiej potwierdzasz wolę wstąpienia do Klubu Strzeleckiego LOK Myszków, oraz że zapoznałeś się z obowiązującymi w Klubie zasadami, akceptujesz je i jesteś świadomy ich konsekwencji.