Przeskocz do treści

wniosek do Burmistrza Miasta o zmianę planu

W celu wykonania koniecznych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych istniejącego terenu strzelnicy oraz podwyższenia standardów jej funkcjonowania, Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie złożył wniosek o zmianę planu miejscowego terenu strzelnicy. Dzięki proponowanym zmianom będziemy mogli wybudować urządzenia bezpieczeństwa takie jak przechwytywacze pocisków i ekrany akustyczne, oraz wiaty, budynki gospodarcze i zadaszenia.

Chcemy by Nasza Strzelnica była miejscem gdzie strzelcy i sympatycy tego sportu będą spędzali czas bezpiecznie i komfortowo. Gdzie całymi rodzinami można przyjść i spędzić czas wolny. Gdzie Miasto będzie mogło zorganizować imprezy okolicznościowo-patriotyczne, a szkoły mundurowe, organizacje proobronne
i służby mundurowe będą mogły szkolić się bezpiecznie.

Podczas wstępnych konsultacji w Urzędzie Miasta (które miały miejsce pod koniec kwietnia), Burmistrz Myszkowa Pan Włodzimierz Żak obiecał złożyć
w czerwcu do Rady Miasta uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w interesującym nas zakresie. Z niecierpliwością oczekujemy na rozpatrzenie naszego wniosku i deklarujemy naszą pomoc w tym zakresie.


nasz wniosek poparli:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
  bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie
  dyrektor mgr Piotr Wysocki
 • Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie
  dyrektor mgr Eugeniusz Bugaj
 • Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
  Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie
  mł. insp. mgr Jacek Kurdybelski
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie
  ppłk. mgr inż. Adrian Klimek

treść naszego wniosku:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu wskazanym na załączniku graficznym i oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2ZP1 poprzez dopuszczenie do lokalizowania budowli służących rekreacji i uprawianiu sportu, sieciinfrastruktury, oraz obiektów budowlanych zapewniającymi ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym do budowy obiektów strzelnicy sportowej, analogicznie jak na terenie oznaczonym US1 gdzie obecnie funkcjonuje istniejąca strzelnicy sportowa zlokalizowana w Myszkowie przy
ul. Słowackiego 116.
Obecnie zapisy m.p.z.p swoim zakresem pod strzelnicę obejmują jedynie oś 100m
i część osi 25m. Pozostałe tereny w postaci pozostałej części osi 25m, dojazdu
i parkingu znajdują się poza obszarem oznaczonym symbolem US1.
W naszej ocenie powyższe zmiany są możliwe bez zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Myszkowa, ponieważ zgodnie z zapisami tego dokumentu

 • pkt 1. 1.1. odnośnik pierwszy str. III-44, „Ustalenia zawarte w tekście i rysunkach STUDIUM wyrażają kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru, ale nie są ścisłym przesądzeniem o formie i granicach zainwestowania i użytkowania terenów. Granice te mogą być modyfikowane z uwagi na szczegółowe uwarunkowania, przede wszystkim prawne lub techniczne….” ,
 • pkt 1.2. „Ustalenia zawarte w pkt. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.12, 1.2.13 mogą zostać zweryfikowane w m.p.z.p. jeśli wynika to ze szczegółowego rozpoznania uwarunkowań, potrzeb i możliwości występujących w danym rejonie.”
 • pkt 1.3. Ustalenia szczegółowe dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów : dla terenu ZP „Dopuszcza się lokalizowanie budowli służących rekreacji i uprawianiu sportu sieci infrastruktury oraz obiektów budowlanych zapewniającymi ich prawidłowe funkcjonowanie”.

(w załączeniu przedkładam wyciąg ze studium z  zaznaczonymi miejscami wskazującymi na możliwość zmiany m.p.z.p. oraz wyrys z planu z zaznaczonym obszarem wnioskowanej zmiany).

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu wykonania koniecznych prac adaptacyjnych
i modernizacyjnych istniejącego terenu strzelnicy oraz podwyższenia standardów jej
funkcjonowania. Zmiana ta pozwoli na wybudowanie obiektów bezpieczeństwa takich jak przechwytywacze oraz wiaty na terenie osi 25m gdzie obecnie staraniem członków LOK Myszków odrestaurowano wały i kulochwyt. Ponadto zmiana ta pozwoli w przyszłości na ewentualną przebudowę istniejących osi strzeleckich, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń mających na celu podniesienie warunków bezpieczeństwa, ogrodzenie terenu oraz wykonanie barier dźwiękochłonnych. Działanie to może być potraktowane jako odzew Powiatu na program MON
,,Strzelnica w każdym Powiecie”, który został uchwalony przez sejm 9 listopada 2017 i ruszył już od stycznia tego roku. Dodatkowo pragnę nadmienić, że Miejska Strzelnica Sportowa LOK jest niezbędnym oraz jedynym takim obiektem sportowo-szkoleniowym w powiecie, coraz to w większym stopniu wykorzystywana przez mieszkańców Myszkowa. Dodatkowo oprócz rekreacji i zawodów strzeleckich odbywają się szkolenia strzeleckie klas szkół mundurowych, szkolenia pro
obronne oraz szkolenia policyjne. Należy pamiętać że wyszkolenie strzeleckie społeczeństwa ma wpływ na podniesienie poziomu obronności tak w kraju jak
i w regionie.

Nasz Wniosek.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *