Przeskocz do treści

10 strzałów ku chwale Ojczyzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich
„10 strzałów ku chwale Ojczyzny”

Regulamin:

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
  • Kształtowanie postaw patriotycznych
 2.  Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków
  przy współpracy ZR LOK w Myszkowie.
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 10 listopada 2018r.
  Godziny 9:00-10:30 – konkurencja a)
  Godziny 10:30-13:00 – konkurencja b) i c)
  Godziny 13:00-14:30 – konkurencja d)
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
  Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
  Rejestracja uczestników w dniu zawodów.
 5. Konkurencję:
  • a) Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   * Pozycja leżąc z wolnej ręki (dozwolone użycie pasa)
   * Odległość 100m
   * Ilość strzałów: 3 próbne, czas 1 minuta, 10 ocenianych, czas 2 minuty.
   * Cel: tarcza 23p
  • b) Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   * Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   * Odległość 25m
   * Ilość strzałów: 3 próbne, czas 1 minuta, 10 ocenianych (2x5 z wymianą magazynka), czas 1 minuta.
   * Cel: tarcza PP1
  • c) Pistolet / Rewolwer kal. 5,6mm bocznego zapłonu
   * Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   * Odległość 25m
   * Ilość strzałów: 3 próbne, czas 1 minuta, 10 ocenianych (2x5), czas 2x15 sekund .
   * Cel: tarcza „pistolet szybkostrzelny”
  • d) Strzelba gładkolufowa – dynamiczna
   * Klasa standard - Strzelba gładkolufowa kal. 12 powtarzalna, przyrządy mechaniczne.
   * Odległość 10-12m
   * Ilość strzałów 10 (Amunicja kal. 12, max. 28g., rozmiar śrutu max. 4)
   * Cel: 5x popper + 4x płytka + 1x rzutek
   * Stan gotowości broni: Strzelba załadowana (max 8 sztuk) i zabezpieczona w rękach zawodnika, kolba na wysokości pasa.
   Przebieg konkurencji: po sygnale timera ostrzelać wszystkie cele z wyznaczonego obszaru.
   *Ocena: Przewrócony popper lub płytka 5 pkt., trafiony rzutek 10 pkt. - wynik końcowy – Faktor
   *Punktacja – metoda limitowana – max 10 strzałów.
  • konkurencję a), b), c) wg sumy uzyskanych punktów
  • konkurencja d) - FaktorKlasyfikacja:
   Indywidualna:
 6. Nagrody: Dyplomy – miejsca I – VI – w każdej konkurencji
 7. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 35 zł za pierwszą konkurencję oraz 15zł za pozostałe konkurencję
  Startowe dla zawodnika bez własnej broni i amunicji wynosi 35 zł/ za pierwszą konkurencję i konkurencję a,b,d oraz 25 złotych za konkurencję c.
 8. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 9. Postanowienia końcowe:
  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

 

Informacja

 1. Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
 3. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych.
  Dane kontaktowe inspektora są następujące:

  • imię i nazwisko: Krzysztof Krzyczkowski
  • adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa
  • adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679
  • publikacji wyników zawodów na stronie internetowej kslokmyszkow.pl, szss.pl oraz w siedzibie klubu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.
  • w celu rozliczenia finansowego zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu należnych środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679. Prawnie uzasadnionym interesem  LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia zawodów pod względem finansowym.
 5. Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:
  • uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;
  • operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
  • bankom w zakresie realizacji płatności;
  • organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.);
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Państwa dane będą przechowywane:
  • za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów finansowych.
  • dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez uprawnione
  • organy postępowaniami będą przechowywane do czasu prawnego zakończenia tych postępowań.
 8. Przysługuje Państwo prawo:
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przenoszenia danych.Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora ochrony danych.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;
 10. Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym. Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest wykluczenie z udziału w zawodach.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *