Przeskocz do treści

2019-09-29 Pożegnanie Lata

ZAWODY ODWOŁANE

W związku z problemami techniczno-kadrowymi zmuszeni jesteśmy odwołać jutrzejsze zawody. Przepraszamy za zamieszanie i zapraszamy w listopadzie na nasze ostatnie w tym sezonie zawody .

zaprasza do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN
„Pożegnanie Lata”

REGULAMIN

 1. Cele zawodów:
  1. Popularyzacja sportu strzeleckiego
  1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  1. Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 29 września 2019r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Rejestracja uczestników, wybór godziny startu i klasy sprzętowej poprzez formularz:
  https:// docs.google.com/forms/d/1PERfWckKTKjA_QxNCgLVN7FHfLvmnhQn3NW3GG4fwTk/edit
 5. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie. Maksymalna liczba zawodników: 36
 6. Konkurencję 3GUN wg przepisów z odnośnika:
  https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
  • Karabin centralnego zapłonu
   • cele papierowe
   • Odległość do 40m
   • Minimalna ilość strzałów 16
  • Strzelba gładko lufowa
   • cele metalowe i łamliwe
   • Odległość 10-20m
   • Minimalna ilość strzałów 13/18
  • Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu
   • cele metalowe i papierowe
   • Odległość 8-20m
   • Minimalna ilość strzałów 10/15
 7. Klasy sprzętowe:
  • Standard
  • Open
 8. Klasyfikacja:
  Indywidualna – wg zasady Time Plus
 9. Nagrody:
  1. Dyplomy – miejsca I – III – klasa Standard
  1. Dyplomy – miejsca I – III – klasa Open
 10. Organizacja zawodów:
  Startowe 60zł - zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej.
 11. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 12. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie

Informacja

 1. Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju
  mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
 3. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych.
  Dane kontaktowe inspektora są następujące:
  • imię i nazwisko:  Krzysztof Krzyczkowski
  • adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
  • adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
  • publikacji wyników zawodów na stronie internetowej kslokmyszkow.pl, szss.pl oraz w siedzibie klubu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.
  • w celu rozliczenia finansowego zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu należnych środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679.  Prawnie uzasadnionym interesem LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia zawodów pod względem finansowym.
 5. Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:
  • uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;
  • operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
  • bankom w zakresie realizacji płatności
  • organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.)
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Państwa dane będą przechowywane:
  • za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów finansowych.
  • dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez uprawnione organy postępowaniami będą przechowywane do czasu prawnego zakończenia tych postępowań.
 8. Przysługuje Państwo prawo:
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przenoszenia danych.
   Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora ochrony danych.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;
 10. Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym.
  Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów jest wymogiem ustawowym.
  Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest wykluczenie z udziału w zawodach.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *