Przeskocz do treści

Po przebudowie

W drugiej połowie roku 2021 Gmina Myszków będąca właścicielem Strzelnicy zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 116 w Myszkowie, dokonała jej przebudowy przy wsparciu i zaangażowaniu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków, . Na przebudowę strzelnicy Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie z programu "Kształtowanie postaw patriotycznych" - zadanie: "Strzelnica w powiecie 2021" w wysokości 836.947,19zł, angażując środki własne w wysokości 209.525,12zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.046.472,31zł.

Inwestycja polegała na rozbudowie budynku strzelnicy w ramach istniejącego obszaru strzelnicy w sposób który zmniejszył uciążliwości funkcjonowania obiektu dla pobliskich terenów mieszkaniowych, i poprawił warunki bezpieczeństwa. Budynek został rozbudowany w szerz w kierunku wschodnim oraz w kierunku kulochwytu głównego częściowo zadaszając oś strzelecką. Dodatkowo na przedłużeniu zewnętrznych ścian w kierunku kulochwytu głównego zostały wykonane dodatkowe przegrody w formie 5m ścian żelbetowych. Rozbudowa ta pozwoliła na ograniczenie rozprzestrzeniania odgłosów wystrzałów i wyeliminowała ponadnormatywne oddziaływanie hałasem na tereny mieszkaniowe. Ponadto został wykonany szereg przechwytywaczy pocisków które pozwoliły na zamknięcie górnej płaszczyzny strzelania poniżej korony kulochwytów, a wykonany przechwytywacz z pułapką rykoszetów na kulochwycie głównym zapobiegnie wydostawaniu się ewentualnych rykoszetów od wałów kulochwytów poza obszar strzelnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa zostało wykonane ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu na teren osi strzeleckich osób postronnych i zwierząt. Do budynku od strony południowej została dobudowana wiata treningowa. Otaczające strefę strzelań wały ziemne kulochwytów zostały przebudowane: podniesione i przeprofilowane do wysokości 7m dla kulochwytu głównego i 5m dla kulochwytów bocznych. Teren osi strzeleckich został pokryty warstwą piasku zabezpieczającego przed rykoszetowaniem od podłoża, a teren istniejącego dojazdu i parkingu przed strzelnicą zostanie dodatkowo wyrównany i utwardzony.

dokumentacja projektowa została opracowana przez :

F.P.U. KONCEPT MARCIN WODZYŃSKI
ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków
biuro@e-koncept.eu tel. 512 332 982

przy współpracy :

 • R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST
  ul. Majora Sucharskiego 32d/23, 42-300 Myszków
  biuro@artur-uchnast
  tel. 502 271 341
 • LS PROJEKT S.C.
  ul. Kościuszki 3, 42-300 Myszków
  lsprojekt@grzegorz-sikora
  tel. 693804971, 501492895

projektantami obiektu Naszej Strzelnicy są członkowie Naszego Klubu:
architekt Artur Uchnast i inżynier budownictwa Grzegorz Sikora


Informacje na temat możliwych strzelań oraz broni i amunicji z której można strzelać na terenie strzelnicy, zawarte są w regulaminie strzelnicy.


Zgodnie z umową dofinansowania Gmina Myszków będąca beneficjentem tej umowy zobowiązana jest w okresie 10 lat tj do dnia 2031-12-31 do zapewnienia bezpłatnego korzystania ze strzelnicy przez:

 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarze do 100 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Beneficjenta z dowódcami jednostek wojskowych zlokalizowanych na terenie powiatu oraz zawartych pomiędzy nimi porozumień,
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez  Beneficjenta z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartych z nimi porozumień, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych dla poszczególnych organizacji,
 • uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Beneficjenta z zainteresowanymi szkołami oraz zawartych ze szkołami porozumień, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych dla poszczególnych szkół.

W zakresie wykorzystania strzelnicy pierwszeństwo mają podmioty wyżej wymienione. Pozostały, możliwy do wykorzystania strzelnicy czas pozostaje w gestii zarządcy strzelnicy, którym jest Zarząd Rejonowy LOK Myszków.

.....
Na dzień dzisiejszy tj. 2022-02-11 nie został opracowany harmonogram wykorzystania strzelnicy.
W sprawach związanych z możliwością skorzystania ze strzelnicy należy kontaktować się z zarządcą strzelnicy. Gdy powyższy stan ulegnie zmianie zamieścimy tu stosowne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *