Przeskocz do treści

Zasady indywidualnego i zorganizowanego korzystanie ze Strzelnicy Miejskiej LOK w Myszkowie

 • Ze Strzelnicy Miejskiej w Myszkowie mogą korzystać jedynie osoby będące Członkami Klubu Strzeleckiego LOK Myszków,  lub osoby upoważnione przez Rejonowy Zarząd LOK Myszków.
 • Klub Strzelecki LOK Myszków na podstawie delegacji Zarządu Rejonowego LOK w Myszkowie prowadzi rejestr osób dopuszczonych do indywidualnego korzystania ze strzelnicy, pobiera opłaty oraz wydaje identyfikatory potwierdzające prawo do indywidualnego korzystanie ze strzelnicy
 • W celu przystąpienia do Klubu Strzeleckiego LOK Myszków należy wypełnić deklarację członkowską na stronie www.kslokmyszków.pl (zakładka: KLUB SPORTOWY /  DOŁĄCZ DO NAS /  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
  Następnie należy wysłać wersję elektroniczną zdjęcia (jak do dowodu osobistego) na adres email: biuro@kslokmyszkow.pl  Zdjęcie będzie wykorzystane do legitymacji członkowskiej... jeśli skanujemy zdjęcie to w rozdzielczości minimum 600dpi

KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE STRZELNICY ORAZ CZŁONKOSTWA I OPŁAT:

- Prezes KS LOK Myszków Grzegorz Wieczorek: tel. 500-387-184
- Skarbnik KS LOK Myszków Grzegorz Sikora: tel. 501-492-895

Aktualny terminarz rezerwacji strzelnicy zamieszczono na stronie https://kslokmyszkow.pl/kalendarzyk/


Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie wyrażą zgodę na indywidualne oraz zorganizowane korzystanie z strzelnicy LOK w Myszkowie przy ul. Słowackiego 116 i ustala następujące zasady dla korzystających.

 1. Indywidualnie ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie członkowie LOK Myszków.
  W sposób zorganizowany ze strzelnicy mogą korzystać zorganizowane grupy osób, firmy i instytucje, które zwrócą się z wnioskiem do Zarządu Rejonowego LOK w Myszkowie i zawrą indywidualną umowę na korzystanie ze strzelnicy.
 2. Zarząd Rejonowy LOK Myszków deleguje Klub Strzelecki LOK Myszków do pobierania opłat, wydawania identyfikatorów potwierdzających prawo do indywidualnego korzystanie ze strzelnicy oraz do prowadzenia kalendarza strzelnicy w którym odnotowywane będą rezerwacje strzelnicy. Klub Strzelecki LOK Myszków prowadzi rejestr osób dopuszczonych do indywidualnego korzystania ze strzelnicy, umieszczając w nim dane korzystającego oraz uprawnienia jakie posiada.
 3. Za możliwość indywidualnego korzystania ze strzelnicy użytkownicy uiszczają opłatę w ramach składki członkowskiej w Klubie Strzeleckim LOK
 4. Imienny identyfikator o którym mowa w pkt 2 z naklejką w postaci hologramu potwierdzającą ważność uprawnienia w danym roku kalendarzowym, (lub potwierdzenie dokonanie opłaty gdy nie wydano identyfikatora) potwierdza uprawnienie do indywidualnego korzystania z strzelnicy.
 5. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do akceptacji i przestrzegania regulaminu strzelnicy a w szczególności do wpisania się do książki korzystania ze strzelnicy z podaniem daty. Wpisując się do ww. książki potwierdzają jednocześnie znajomość regulaminów strzelnicy oraz warunków z jej korzystania.
 6. Gdy w tym samym czasie ze strzelnicy korzysta więcej niż jedna osoba korzystający wybierają między sobą prowadzącego strzelanie.
 7. Korzystające ze strzelnicy muszą posiadać przy sobie identyfikator uprawniający do indywidualnego korzystania ze strzelnicy, zawieszony w widocznym miejscu i zobowiązani są go okazać do kontroli. Sprawdzić dopuszczenie do indywidualnego  korzystania ze strzelnicy może każda osoba posiadająca identyfikator oraz przedstawiciele zarządu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków oraz Zarządu Rejonowego LOK w Myszkowie.
 8. Korzystanie z broni klubowej jest możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się z magazynierem broni i osobą upoważnioną do przeprowadzenia treningów strzeleckich.
 9. Strzelania grup zorganizowanych: komercyjne, treningi oraz szkolenia strzeleckie prowadzone przez firmy, organizacje czy kluby nie należące do Zarządu Rejonowego LOK Myszków, mogą odbywać się odpłatnie po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku przez Zarząd  Rejonowy LOK w Myszkowie i zawarciu umowy.
 10. Na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy oraz ogólne zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.
 11. Obowiązuje zakaz strzelania w warunkach ograniczonej widoczności .
 12. Strzelania dynamiczne wolno prowadzić jedynie pod kulochwytem głównym. Podczas strzelań dynamicznych strzelający winien zachować szczególną ostrożność by nie oddać strzału powyżej kulochwytu.
 13. Strzał oddany z broni której lufa skierowana była powyżej kulochwytu i pocisk opuścił teren strzelnicy jako działanie celowe lub w wyniku niedbalstwa lub niefrasobliwości strzelca jest  rażącym naruszeniem regulaminu strzelnicy.
 14. Korzystający indywidualnie ze strzelnicy zobowiązani są posiadać okulary ochronne oraz ochronniki słuch i używać ich gdy będzie taka potrzeba. Przy strzelaniu do blach czy popperów obowiązuje bezwzględny obowiązek używania okularów ochronnych przez wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy znajdujące się w polu możliwego rażenia rykoszetem lub odpryskiem pocisku.
 15. Za rażące  naruszenie niniejszego regulaminu lub regulaminu strzelnicy karą jest ograniczenie w dostępie do korzystania ze strzelnicy na okres od 3 miesięcy do całkowitego wykluczenia z możliwości korzystania indywidualnego. Pobrana opłata na cele statutowe nie zostaje zwracana .
 16. Zarząd Rejonowy LOK Myszków, Policja, firma ochroniarska ,,Protector” mają prawo do sprawdzenia tożsamości osób i ich uprawnień do korzystania indywidualnego ze strzelnicy